Tvari plėtra

Kurdami novatoriškus produktus, savo veikloje siekiame taupyti išteklius, saugoti aplinką, prisidėti prie visuomenės gerovės. Kartu mes norime užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą.

„Bayer“ veikla pasaulyje

Parengėme visapusišką tvarios plėtros programą, sukūrėme tvarios plėtros valdymo struktūras ir strategijas bei užsibrėžėme tikslus. Norime būti vertinami pagal tai, kaip mums sekasi siekti šių tikslų, todėl skaidrumui užtikrinti pateikiame ataskaitas apie veiklą šioje srityje. Pavyzdžiui, savo metinėje tvarios plėtros ataskaitoje informuojame, kaip įgyvendiname dešimt „Global Compact“ principų. Ši ataskaita atitinka Pasaulinės ataskaitų iniciatyvos (angl. „Global Reporting Initiative“, GRI) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) gaires.

Skandinaviškas dėmesys aplinką tausojantiems produktams

Skatindami tvarią plėtrą prisiimame atsakomybę už savo produktus ir jų poveikį visuomenei bei aplinkai. Bendrovės „Bayer“ darbuotojai aktyviai dirba produktų priežiūros srityje, tai reiškia, jog kiekviename produkto naudojimo etape – nuo sukūrimo laboratorijoje iki naudojimo pabaigos, suirimo ar sunaikinimo – tiriame, ką galima padaryti geriau, kad būtų užtikrinta aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatos apsauga.